https://drive.google.com/folderview?id=0B5Wdnjy_bmcPaE5XdUl1LUZEclE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5Wdnjy_bmcPTDQ3MmZRc1Vja1k&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5Wdnjy_bmcPU0E0RUd0UGhLSzQ/view?usp=sharing


http://mcmk.obec.go.th


 
 

นายกรัฐมนตรี
    
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)
หนังสือนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
"คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน"


ประกาศจากผู้ดูแลระบบ  
เขต 1 พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศเอกสารแบบฟอร์มระเบียบว่าระการประชุมและอื่น ๆ 
ด้วยเว็บไซต์ของ Google และ google เพื่อธุรกิจภายใต้ชื่อโดเมนเนม​​ @ loei1.go.th
เคล็ดลับ: เริ่มใช้งาน 1 กุมภาพันธ์ 2559