Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ประกาศ
 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)


ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • เข้าวัดฟังธรรม เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรมนำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดฟังธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ตรง ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:40:49 เข้าอ่าน : 17 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ3 องค์คณะ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการสามองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ วัดประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจั ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:37:13 เข้าอ่าน : 20 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • 1 ตรวจติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายสมเดช เจริญชนม์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายนิวัติ ศรี ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:28:44 เข้าอ่าน : 19 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังก ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:24:07 เข้าอ่าน : 21 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  489 เรื่อง/49 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  524การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 20 มิ.ย. 2557 (60 ครั้ง)   b.png
  524ไฟล์การอบรมเครือข่ายสุขภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ค. 2557 (54 ครั้ง)   aek.png
  524เรื่องการดำเนินการรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) ปี 2557 กลยุทธ์ที่2 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (53 ครั้ง)   ni.png
  524โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (70 ครั้ง)   ni.png
  524เรื่องบริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (76 ครั้ง)   logo_ITEC.jpg
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (44 ครั้ง)   p.png
  524การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ : เมื่อ จันทร์ 27 ม.ค. 2557 (116 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 2557 (105 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ พุธ 04 ธ.ค. 2556 (152 ครั้ง)   b.png
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ จันทร์ 02 ธ.ค. 2556 (105 ครั้ง)   p.png
  468 เรื่อง/47 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 866
   ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 471
   รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ สควค.รุ่น 11 1019
   การส่งหลักฐานเพื่อการกรอกข้อมูลในระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ(ค่ารักษาพยาบาล) 832
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน(จีน) 560
   โรงเรียนเชียงคานผ่านการรับรองโรงเรียน.ดีใกล้บ้าน 772
   ประชุมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 480
   เสริมสร้างประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย 333
   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำพร อำเภอเชียงคาน 800
   เปิดสำนักงาน สพม.19 817

  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.90.19.30

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 60
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้45
  สมาชิกใหม่ในปีนี้22043
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 100,762
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • S4463

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 302
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ

  Web Links
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าดู 93 ครั้ง
 • สำนักทดสอบกลางทบวงมหาวิทยาลัย เข้าดู 169 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เข้าดู 177 ครั้ง
 • สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าดู 120 ครั้ง
 • Embassy สถานทูตไทยในต่างแดน เข้าดู 200 ครั้ง
 • ไทยโพสต์ เข้าดู 57 ครั้ง
 • Telegraph เข้าดู 86 ครั้ง
 • azooga.com-หางานง่าย หาคนทันใจ-thailand instant online jobs เข้าดู 98 ครั้ง
 • ศึกษาต่อในประเทศ - MBA จุฬาฯ เข้าดู 158 ครั้ง
 • เออาร์ฟอร์ยู เข้าดู 114 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.92 วินาที
  Downloads
   
 • แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec ดาวน์โหลด 1137 ครั้ง
 •  
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 879 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมอ่านเลขฐาน 2 ดาวน์โหลด 514 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management ดาวน์โหลด 8397 ครั้ง
 •  
 • MyUninstall ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 609 ครั้ง
 •  
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
 •  
 • TMPGEnc 2.5 ดาวน์โหลด 2300 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา Obec-smis ดาวน์โหลด 848 ครั้ง
 •  
 • ActiveShow3Tr-Block for-loeione.net ดาวน์โหลด 755 ครั้ง