http://mcmk.obec.go.th

https://drive.google.com/folderview?id=0B5Wdnjy_bmcPaE5XdUl1LUZEclE&usp=sharing
 
 

นายกรัฐมนตรี
    
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)
หนังสือนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
"คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน"

ท่านสามารถ คลิกดาวน์โหลด  >>นโยบาย 57 ข้อ
ประกาศจากผู้ดูแลระบบ  
เขต 1 พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศเอกสารแบบฟอร์มระเบียบว่าระการประชุมและอื่น ๆ 
ด้วยเว็บไซต์ของ Google และ google เพื่อธุรกิจภายใต้ชื่อโดเมนเนม​​ @ loei1.go.th
เคล็ดลับ: เริ่มใช้งาน 1 กุมภาพันธ์ 2559