ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารประจำเดือน

วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)

โพสต์3 ธ.ค. 2561 19:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 22:06 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อนการประชุม
การมอบเกียรติบัตร  2  เรื่อง ดังนี้
 1. การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ดังนี้
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย กลุ่มคุณภาพการศึกษาน้ำเหืองอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 2. รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัง MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้
  1. ประเภทสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ 
    1) โรงเรียนเมืองเลย สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    2) โรงเรียนบ้านนาโคก สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    3) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
    4) โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2. ประเภทบุคคล  จำนวน  7 ราย  คือ 
    1) นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    2) นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    3) น.ส.อรุณี  ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    4) นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5) นางญาณิศา  อยู่งาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    6) นางรัชดา สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
    7) นายนพดล  ศรีสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกดู่ สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
    8) นางเฉลิมพร  ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 1. กีฬา สพฐ.เกมส์
 2. กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561
 4. การจัดงานวันครู ปี 2562
 5. การประชุมสัญจรของ กพฐ. และการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผลการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561  (คลิก - รายงานภาพรวมการประเมินผลการจัดการศึกษา)
 7. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
 8. การดำเนินงานตามนโยบายข้อ 59
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 1. รายงานในระบบ AMSS++
 2. QR-Code 
 3. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. นายยืนยง ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. นายวีระพงษ์ อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 3. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 4. นายวิรัตน์ พุฒทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระเบียบวาระที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระเบียบวาระที่ 5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 กลุ่มนโยบายและแผน
ระเบียบวาระที่ 7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ 8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระเบียบวาระที่ 9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 10 กลุ่มอำนวยการ
ระเบียบวาระที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 12 อื่นๆ

วาระประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:05โดยดร.รอง ปัญสังกา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 18:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อนการประชุม
การมอบเกียรติบัตร  ๒  เรื่อง ดังนี้ 
1. ครูปฐมวัยดีเด่นการจัดประสบการณ์ โดยการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
    นางศิราวัลย์ ชานุชิต โรงเรียนอนุบาลเลย กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่
    นายณัฐภัทร อาสาริน โรงเรียนบ้านน้ำแคม กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่
    นางสาวศิรินทรา บัวระบาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
    นางแอนนา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
    นางจินตนา  สร้อยโสม โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
    นางสาวหทัยทิพย์  จันทร์ศรีอ่อน  โรงเรียนบ้านกกทอง กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
2. มอบโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่
    โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ได้รับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๑ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 1. นโยบาย ข้อ 59 ให้โรงเรียนเป็น RS. สพป.เป็น RO
 2. การทำงานที่ลดการใช้กระดาษ เช่น ใช้ QR.Code แทน
 3. การศึกษาดูงาน 19 ตุลาคม 2561 ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 4. การเขียน SAR. ของสถานศึกษา
 5. การสรรหาธุรการโรงเรียน และการจ้างภารโรง
 6. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. นายยืนยง  ปาลี
 2. นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์
 3. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
 4. นายวิรัตน์  พุฒทองศรี

1-2 of 2