วาระประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:05โดยดร.รอง ปัญสังกา   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 18:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อนการประชุม
การมอบเกียรติบัตร  ๒  เรื่อง ดังนี้ 
1. ครูปฐมวัยดีเด่นการจัดประสบการณ์ โดยการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
    นางศิราวัลย์ ชานุชิต โรงเรียนอนุบาลเลย กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่
    นายณัฐภัทร อาสาริน โรงเรียนบ้านน้ำแคม กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  ได้แก่
    นางสาวศิรินทรา บัวระบาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
    นางแอนนา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
    นางจินตนา  สร้อยโสม โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
    นางสาวหทัยทิพย์  จันทร์ศรีอ่อน  โรงเรียนบ้านกกทอง กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
2. มอบโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่
    โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ได้รับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๑ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

  1. นโยบาย ข้อ 59 ให้โรงเรียนเป็น RS. สพป.เป็น RO
  2. การทำงานที่ลดการใช้กระดาษ เช่น ใช้ QR.Code แทน
  3. การศึกษาดูงาน 19 ตุลาคม 2561 ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
  4. การเขียน SAR. ของสถานศึกษา
  5. การสรรหาธุรการโรงเรียน และการจ้างภารโรง
  6. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. นายยืนยง  ปาลี
  2. นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์
  3. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
  4. นายวิรัตน์  พุฒทองศรี

ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 ต.ค. 2561 15:18
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 ต.ค. 2561 15:18
Comments