วาระประชุมเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 8/2561  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ถึง ศูนย์ประชุมทางไกลระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาจำนวน 12 ศูนย์ 1 สำนักงานเขต

ก่อนการประชุม
  1. มอบเกียรติบัตร 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  1. การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย https://goo.gl/Pg1xJE 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. นายยืนยง  ปาลี
  2. นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์
  3. นายวิรัตน์  พุฒธทองศรี
  4. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง 
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
15 พ.ย. 2561 18:23
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
14 พ.ย. 2561 19:28
ĉ
นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง,
11 ธ.ค. 2561 00:17
Comments