วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 10/2561)

โพสต์3 ธ.ค. 2561 19:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 20:15 ]
ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อนการประชุม
 1. xx

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 1. กีฬา สพฐ.เกมส์
 2. กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561
 4. การจัดงานวันครู ปี 2562
 5. การประชุมสัญจรของ กพฐ. และการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผลการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561  (คลิกรายงานภาพรวมการประเมินผลการจัดการศึกษา)
 7. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
 8. การดำเนินงานตามนโยบายข้อ 59
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลกกินแบ่งที่ 59 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. นายยืนยง ปาลี
 2. นายวีระพงษ์ อุ่นมานนท์
 3. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
 4. นายวิรัตน์ พุฒทองศรี
Comments