วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 9/2561)

โพสต์3 ธ.ค. 2561 19:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 22:06 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ก่อนการประชุม
การมอบเกียรติบัตร  2  เรื่อง ดังนี้
 1. การมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ดังนี้
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย กลุ่มคุณภาพการศึกษาน้ำเหืองอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 2. รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัง MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้
  1. ประเภทสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ 
    1) โรงเรียนเมืองเลย สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    2) โรงเรียนบ้านนาโคก สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    3) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
    4) โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  2. ประเภทบุคคล  จำนวน  7 ราย  คือ 
    1) นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    2) นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    3) น.ส.อรุณี  ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
    4) นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5) นางญาณิศา  อยู่งาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    6) นางรัชดา สืบผาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
    7) นายนพดล  ศรีสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกกดู่ สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
    8) นางเฉลิมพร  ราศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 1. กีฬา สพฐ.เกมส์
 2. กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. กีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561
 4. การจัดงานวันครู ปี 2562
 5. การประชุมสัญจรของ กพฐ. และการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ผลการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561  (คลิก - รายงานภาพรวมการประเมินผลการจัดการศึกษา)
 7. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
 8. การดำเนินงานตามนโยบายข้อ 59
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 1. รายงานในระบบ AMSS++
 2. QR-Code 
 3. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. นายยืนยง ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. นายวีระพงษ์ อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 3. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 4. นายวิรัตน์ พุฒทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระเบียบวาระที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระเบียบวาระที่ 5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 กลุ่มนโยบายและแผน
ระเบียบวาระที่ 7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ 8 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระเบียบวาระที่ 9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 10 กลุ่มอำนวยการ
ระเบียบวาระที่ 11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 12 อื่นๆ
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 ธ.ค. 2561 15:03
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 ธ.ค. 2561 15:03
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
11 ธ.ค. 2561 23:21
Comments