ดร.รอง ปัญสังกา

ดร.รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ปี 2558 - 2563

 1 ก.ย. 2521ครู 1 โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ (อบจ.กาฬสินธุ์) 
 1 ก.ย.2530นักวิชาการศึกษา 4 ศธอ.ท่าคันโท 
 1 มิ.ย.2533ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางระกำ 
 12 ม.ค.2537ศึกษาธิการอำเภอนายูง จ.อุดรราชธานี
 16 เม.ย.2539ศึกษาธิการอำเภอศรีสงคราม 
  
  
  
  
  
  
  
  

ผลงานวิชาการ

 2561 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : A MODEL FOR DEVELOPING ACADEMIC COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR IN SCHOOL UNDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 1 
 คลิกอ่าน
 2561  รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : The Development Model of School Toward White School Project Follow the King’s Philosophy in Sustainable Development 
 คลิกอ่าน
 2563 รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 : The Development Model of Internal Quality Assurance System in Schools under the Loei Primary Educational Service Office Area 1
 คลิกอ่าน
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
19 ต.ค. 2563 18:41
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
19 ต.ค. 2563 18:41
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
19 ต.ค. 2563 18:41
Comments