ประจำปี 2559

รูปเล่มเอกสารข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559  คลิกเพื่อดู / Download

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2559-1

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศDownload
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุDownload
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางDownload
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสDownload
จำนวนนักเรียนขาดแคลนDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาDownload
จำนวนนักเรียนพักนอนDownload
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานDownload
จำนวนนักเรียนติด GDownload
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตDownload
ประเภทนักเรียนDownload


Ĉ
นายประทีป จิตต์งามขำ,
21 มิ.ย. 2559 18:19
Comments