ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ตั้ง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ E-mail : info@loei1.go.th
 1. กลุ่มอำนวยการ
  เว็บไซต์ director.loei1.go.th
  อีเมล์ director@loei1.go.th
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
  เว็บไซต์ plan.loei1.go.th
  อีเมล์ plan@loei1.go.th
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  เว็บไซต์ personel.loei1.go.th
  อีเมล์ personel@loei1.go.th
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
  เว็บไซต์ finance.loei1.go.th
  อีเมล์ finance@loei1.go.th
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  เว็บไซต์ provision.loei1.go.th
  อีเมล์ provision@loei1.go.th
 6. กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ
  เว็บไซต์ supervisor.loei1.go.th
  อีเมล์ supervisor@loei1.go.th
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
  เว็บไซต์ audit.loei1.go.th
  อีเมล์ audit@loei1.go.th
 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
  เว็บไซต์ dlict.loei1.go.th
  อีเมล์ dlict@loei1.go.th
 9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เว็บไซต์ develop.loei1.go.th
  อีเมล์ develop@loei1.go.th
 10. กลุ่มกฎหมายและนิติกร
  เว็บไซต์ law.loei1.go.th
  อีเมล์ law@loei1.go.th
 • ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์บุคลากรภาครัฐ ในสังกัด สพป.ลย.๑
  คลิก >> phonebook.loei1.go.th
Comments