สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ตั้ง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ E-mail : info@loei1.go.th
 1. กลุ่มอำนวยการ 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 6. กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10. กลุ่มกฎหมายและนิติกร 
  • เว็บไซต์ law.loei1.go.th
  • อีเมล์ law@loei1.go.th
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A) - ทางเว็บไซต์ 

หน้าเว็บย่อย (1): maploei1
Comments