สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ตั้ง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ E-mail : info@loei1.go.th
  • กลุ่มอำนวยการ director@loei1.go.th
  • กลุ่มนโยบายและแผน plan@loei1.go.th
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล personel@loei1.go.th
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ finance@loei1.go.th
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา provision@loei1.go.th
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน private@loei1.go.th
  • กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ supervisor@loei1.go.th
  • หน่วยตรวจสอบภายใน audit@loei1.go.th
  • ศูนย์ ITEC itec@loei1.go.th
หน้าเว็บย่อย (1): maploei1
Comments