วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นเลิศคุณธรรม นำคุณภาพสู่สากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

สร้างเครือข่ายคุณภาพการศึกษา นำพาสู่มาตรฐาน ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นบริการ สานความดีสากล

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

ปฏิญญา (Declaration)

ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ


 Copyright : info@loei1.go.th