โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขต พ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เป็น ๗ กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น

โดยภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 7 กลุ่ม 1 หน่วย ศูนย์ ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ (Director) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึก
 2. งานช่วยอํานวยการ
 3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 4. งานยานพาหนะ
 5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 6. งานประสานงาน
 7. งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
 8. งานประชาสัมพันธ์
 9. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานข้อมูลสารสนเทศ
 2. งานนโยบายและแผน
 3. งานวิเคราะห์งบประมาณ
 4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
 5. งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 6. งานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promote education) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
 3. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
 4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
 5. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
 6. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 7. งานส่งเสริมกิจงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 9. งานวิเทศสัมพันธ์
 10. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
 11. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 12. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (Private education) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
 2. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
 3. งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
 4. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
 5. งานดำเนินการเกี่ยวกับสถาบัน / ศูนย์การศึกษาอิสลาม
 6. งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
 7. งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
 8. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

         ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยะฐานะ
 2. งานสรรหา บรรจุตำแหน่ง ย้าย โอน และการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 4. งานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 5. ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐ
 6. ปฏิบัติงานเลขานุการ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
 7. งานธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and assets) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานบริหารการเงิน
 2. งานบริหารงานบัญชี
 3. งานบริหารงานพัสดุ
 4. งานบริหารงานสินทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision and monitoring) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 2. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 3. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 5. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal audit) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานตรวจสอบภายใน
 2. งานบริหารการตรวจสอบ
 3. งานธุรการและสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center) (คู่มือการปฏิบัติงาน)

          ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
 2. งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้
 3. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


Comments