Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2014
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ประกาศ
 • ชื่อสำนักงาน (ไทย-English)


ระดับประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area (PESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Primary Educational Service Area Office (PESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Loei Primary Educational Service Area Office 1
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระดับประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area (SESA)
ชื่อภาษาไทย : เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ตัวอย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Secondary Educational Service Area Office 19 (SESAO)
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


 • เข้าวัดฟังธรรม เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรมนำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดฟังธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ตรง ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:40:49 เข้าอ่าน : 17 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ3 องค์คณะ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการสามองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ วัดประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการจั ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:37:13 เข้าอ่าน : 22 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • 1 ตรวจติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายสมเดช เจริญชนม์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายนิวัติ ศรี ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:28:44 เข้าอ่าน : 19 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 • แสดงภาพแบบ Lightbox
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังก ..

  เขียนโดย : ประณยา บุญลือ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 17:24:07 เข้าอ่าน : 24 ครั้ง
  อ่านต่อ  แสดงภาพประกอบเรื่องนี้
  489 เรื่อง/49 หน้า (แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า)
  524การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 20 มิ.ย. 2557 (60 ครั้ง)   b.png
  524ไฟล์การอบรมเครือข่ายสุขภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 16 พ.ค. 2557 (54 ครั้ง)   aek.png
  524เรื่องการดำเนินการรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) ปี 2557 กลยุทธ์ที่2 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (53 ครั้ง)   ni.png
  524โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 : เมื่อ ศุกร์ 18 เม.ย. 2557 (70 ครั้ง)   ni.png
  524เรื่องบริจาคสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Digital Content : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (76 ครั้ง)   logo_ITEC.jpg
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ พฤหัสบดี 03 เม.ย. 2557 (44 ครั้ง)   p.png
  524การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ : เมื่อ จันทร์ 27 ม.ค. 2557 (116 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ ศุกร์ 24 ม.ค. 2557 (106 ครั้ง)   b.png
  524ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา : เมื่อ พุธ 04 ธ.ค. 2556 (152 ครั้ง)   b.png
  524ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : เมื่อ จันทร์ 02 ธ.ค. 2556 (105 ครั้ง)   p.png
  468 เรื่อง/47 หน้า ( แสดงผล 10 เรื่องต่อหน้า )

   ประชุมการประยุกต์ใช้แนวคิดฯในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 559
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตำแหน่งว่างเพื่อย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 374
   สอบราคาซื้อCL10 Type1 (โรงเรียนบ้านหนองผำ) 243
   การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครู/อาสาสมัครชาวต่างประเทศ 879
   ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย 723
   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 223
   แสดงผลงานทางประวัติศาสตร์ฯ 369
   กำหนดการจัดงานวันครู 379
   เชิดชูเกียรติ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย" 417
   ประชุมผุ้บริหาร 462

  ผู้บริหาร สพป.ลย 1
  Click เพื่อดูประวัติ
  ดร.สุเทพ บุญเติม
  9 พฤศจิกายน 2553
  ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.237.54.83

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 0
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้68
  สมาชิกใหม่ในปีนี้22066
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 100,785
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • MTrugerna

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 302
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ

  Web Links
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าดู 138 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าดู 71 ครั้ง
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าดู 69 ครั้ง
 • เตรียมอุดมศึกษา เข้าดู 191 ครั้ง
 • สมาพันธ์ประชาธิปไตย เข้าดู 292 ครั้ง
 • Telegraph เข้าดู 86 ครั้ง
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าดู 106 ครั้ง
 • วิชาการดอทคอม เข้าดู 79 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าดู 87 ครั้ง
 • สถาบันสอนภาษาบริติช-อเมริกัน เข้าดู 257 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.70 วินาที
  Downloads
   
 • Flash Catcher ดาวน์โหลด 590 ครั้ง
 •  
 • แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2547 (OBEC47) ดาวน์โหลด 766 ครั้ง
 •  
 • RegClean 4.1 ดาวน์โหลด 1311 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec ดาวน์โหลด 1137 ครั้ง
 •  
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1702 ครั้ง
 •  
 • Photocopier 2.26 ดาวน์โหลด 570 ครั้ง
 •  
 • Restoration (Rest2514) ดาวน์โหลด 1194 ครั้ง
 •  
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
 •  
 • โครงสร้างฐานข้อมูล OnpecApp&Obec-smis ดาวน์โหลด 775 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ ดาวน์โหลด 8477 ครั้ง