ประกาศเจตจำนงสุจริต

เจตจำนงสุจริต สพฐ.
Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ą
loei1.jpg
(27k)
นายประทีป จิตต์งามขำ,
9 มี.ค. 2560 01:27
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
15 ต.ค. 2560 23:51
Ċ
นายประทีป จิตต์งามขำ,
9 มี.ค. 2560 01:29
Comments