Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (148)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (20)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 14294 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 9395 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2373 ครั้ง

4°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 1781 ครั้ง

5°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 1756 ครั้ง

6°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 1595 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1561 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1469 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1402 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1389 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / กลุ่มนโยบายและแผน


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (Z ถึง A)


  แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2547 (OBEC47) 
รายละเอียด: แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2547 (OBEC47)
ระยะที่ 1 ส่ง 15 มิถุนายน 2547 (ข้อมูลต้นปีการศึกษา)
- ข้อมูลทั่วไป
- ตารางที่ 1.1 - 14
- ตารางที่ 23, 24, 27 และ 28
ระยะที่ 2 ส่ง 10 มกราคม 2548 (แผนการรับนักเรียน)
- ตารางที่ 18
ระยะที่ 3 ส่ง 10 เมษายน 2548 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)
- ตารางที่ 15.1 - 17.2
- ตารางที่ 19 - 22 และ 25
รุ่น: x ขนาด: 287 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-ก.พ.-2005 ดาวน์โหลด: 845
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) 
รายละเอียด: แบบกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำทุกโรงเรียน โดยกรอกข้อมูลส่งที่ http://210.1.20.11/web/
ดำเนินการส่งก่อนวันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่น: ขนาด: 30 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-ก.พ.-2005 ดาวน์โหลด: 1237
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรนักเรียน (Obec-SMIS) 
รายละเอียด: แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล OBEC-SMIS ประกอบด้วย
 • แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน
 • แบบเก็บข้อมูลการย้ายของนักเรียน
 • แบบเก็บข้อมูลการจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล
 • แบบเก็บข้อมูลสาเหตุการไม่เข้าเรียน
 • รุ่น: ขนาด: 9 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1103 คะแนน: 9.0 (1 ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
  รุ่น: ขนาด: 21 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 980 คะแนน: 5.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
  รุ่น: ขนาด: 12 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1561 คะแนน: 9.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2 
  รายละเอียด: แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2
  ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
  ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2548
  รุ่น: ขนาด: 24 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 704
  ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียนโปรแกรม OBEC-SMIS ประกอบด้วย
  ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลที่ตั้ง, ข้อมูลเทคโนโลยี ฯลฯ
  รุ่น: ขนาด: 11 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 856
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลด้านวิชาการ Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลด้านวิชาการด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
 • แบบเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา
 • การบันทึกผลการเรียน
 • รุ่น: ขนาด: 8 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 954 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม M-OBEC
  ใช้เก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม B-OBEC
  โดยแบบฟอร์มนี้ใช้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด 312 โรงเรียน
  รุ่น: ขนาด: 7 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1307 คะแนน: 9.0 (6 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 
  รายละเอียด:

  ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

  กดดาวน์โหลด คลิ๊กที่รูป

  รุ่น: ขนาด: 0 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 15-ส.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 984
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด  เลือกหน้า:

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที