Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2014
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / กลุ่มนโยบายและแผน


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (Z ถึง A)


  แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี 2547 (OBEC47) 
รายละเอียด: แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2547 (OBEC47)
ระยะที่ 1 ส่ง 15 มิถุนายน 2547 (ข้อมูลต้นปีการศึกษา)
- ข้อมูลทั่วไป
- ตารางที่ 1.1 - 14
- ตารางที่ 23, 24, 27 และ 28
ระยะที่ 2 ส่ง 10 มกราคม 2548 (แผนการรับนักเรียน)
- ตารางที่ 18
ระยะที่ 3 ส่ง 10 เมษายน 2548 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)
- ตารางที่ 15.1 - 17.2
- ตารางที่ 19 - 22 และ 25
รุ่น: x ขนาด: 287 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-ก.พ.-2005 ดาวน์โหลด: 780
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) 
รายละเอียด: แบบกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำทุกโรงเรียน โดยกรอกข้อมูลส่งที่ http://210.1.20.11/web/
ดำเนินการส่งก่อนวันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่น: ขนาด: 30 bytes
เพิ่มเมื่อ: 15-ก.พ.-2005 ดาวน์โหลด: 829
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรนักเรียน (Obec-SMIS) 
รายละเอียด: แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล OBEC-SMIS ประกอบด้วย
 • แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน
 • แบบเก็บข้อมูลการย้ายของนักเรียน
 • แบบเก็บข้อมูลการจำหน่ายนักเรียนรายบุคคล
 • แบบเก็บข้อมูลสาเหตุการไม่เข้าเรียน
 • รุ่น: ขนาด: 9 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1008 คะแนน: 9.0 (1 ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
  รุ่น: ขนาด: 21 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 881 คะแนน: 5.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
  รุ่น: ขนาด: 12 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1419 คะแนน: 9.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2 
  รายละเอียด: แบบเก็บข้อมูลทางการศึกษา Obec47 ระยะที่ 2
  ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
  ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2548
  รุ่น: ขนาด: 24 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 646
  ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียนโปรแกรม OBEC-SMIS ประกอบด้วย
  ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลที่ตั้ง, ข้อมูลเทคโนโลยี ฯลฯ
  รุ่น: ขนาด: 11 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 783
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลด้านวิชาการ Obec-smis 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลด้านวิชาการด้วยโปรแกรม OBEC-SMIS
 • แบบเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา
 • การบันทึกผลการเรียน
 • รุ่น: ขนาด: 8 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 842 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec 
  รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม M-OBEC
  ใช้เก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม B-OBEC
  โดยแบบฟอร์มนี้ใช้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด 312 โรงเรียน
  รุ่น: ขนาด: 7 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1201 คะแนน: 8.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

    บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 
  รายละเอียด:

  ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

  กดดาวน์โหลด คลิ๊กที่รูป

  รุ่น: ขนาด: 0 bytes
  เพิ่มเมื่อ: 15-ส.ค.-2012 ดาวน์โหลด: 906
  โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด  เลือกหน้า:
  Web Links
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าดู 183 ครั้ง
 • มูลนิธิกองทุนไทย เข้าดู 161 ครั้ง
 • Billboard เข้าดู 91 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าดู 94 ครั้ง
 • สถาบัน ไอทีไอที เข้าดู 216 ครั้ง
 • ดนตรีล้านนา เข้าดู 247 ครั้ง
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าดู 115 ครั้ง
 • Shinawatra Library เข้าดู 224 ครั้ง
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เข้าดู 166 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าดู 215 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.64 วินาที
  Downloads
   
 • SWiSH ดาวน์โหลด 1681 ครั้ง
 •  
 • PhotoMosaic ดาวน์โหลด 666 ครั้ง
 •  
 • บันทึกข้อความ&หนังสือราชการ TH SarabunPSK ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
 •  
 • Flash Catcher ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
 •  
 • Server shoutcast-1-8-0-windows ดาวน์โหลด 1398 ครั้ง
 •  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2529) - การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด 630 ครั้ง
 •  
 • ActiveShow3Tr-Block for-loeione.net ดาวน์โหลด 780 ครั้ง
 •  
 • SkinnerToo ดาวน์โหลด 1311 ครั้ง
 •  
 • เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 ดาวน์โหลด 989 ครั้ง
 •  
 • URL2BMP ดาวน์โหลด 486 ครั้ง