Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (8)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (9)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (131)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (227)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (10)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ค้นหา
      
  

ข้อความทั้งหมด
คนผ่านทาง : สวัสดีเพื่อนร่วมบัญชี ทุกท่านวันนี้สังเกตุม ีอะไรเปลี่ยนแปลงเจ้าห น้าที่เข้าได้ย้ายพวกเ ราเข้าสู่บ้านแล้ว ตรงแถบสีน้ำขึ้น เป็นข้อมูลผู้ขึ้นบัญช ี ลิ้งแรกดูได้ แต่ลิ้งที่สอง ดูไม่ได้ไปถั่วทีบทั่ว แดนเลย เอาเถอะยังดียังรู้ว่า ทำงานขอบคุณครับ
31-07-2012 2:26:pm
คนผ่านทาง : ไม่ใช้ก็ขอให้ช่วยประช าสัมพันธ์หน่อย เข้าใจคนรอ คนที่เข้าสอบหน่อย หันหลังมามองคนข้างหลั งหน่อย ไม่ใช่ทำเป็นไม่สนใจเห ็นวันสอบทำเป็นเอาจริง ทีนี้ก็ให้ความสำคัญกั บพวกเขาหน่อย
29-07-2012 3:54:pm
คนผ่านทาง : ทำแบบนี้บ้างดิ คลิ๊กดู [URL] เห็นใหม สพป.อบ.ทำเป็นตัวอย่าง การขอใช้บัญชี
29-07-2012 3:52:pm
kunam : เลยเขต 1 ประชาสัมพันธ์เทบัญชีเ หมือนเขตอื่นหน่อยนะค่ ะสอบครั้งต่อไปจะได้มี ยอดสมัครเยอะๆ
29-07-2012 1:36:pm
kunam : ผอ.เขต 1 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เ ขตอื่นยืมบัญชีเอกสังค มหน่อยยอดสมัครเยอะผ่า นแล้วก็ช่วยหน่อยนะค่ะ
29-07-2012 1:34:pm
คนผ่านทาง : ถ้าไม่ใช้บัญชีว่างๆก็ ลองหาข้อมูลเขตใหนบ้าง ไม่ได้เปิดสอบแล้วส่งห นังสือประชาสัมพันธ์กา รขอใช้บัญชีก็ได้นะครั บ บางทีเขตอื่นที่เขาไม่ ได้เปิดสอบเขาอาจต้องก าร ขอบคุณครับ
29-07-2012 10:01:am
คนผ่านทาง : ข้อมูลการบรรจุครูผู้ช ่วย ปี 55 ทุกเขต ดูแล้ว สพป.เอาแบบเขาบางนะอย่ าให้อายเขา ตามลิ้งนี้เลยครับ [URL]
29-07-2012 9:59:am
คนผ่านทาง : ดูการบรรจุของเขตอื่นต าม
29-07-2012 9:57:am
บุหงาส่าหรี : อนาคตพวกดิฉันคงจบสิ้น เพียงเท่านี้ ในการสอบเขตนี้
28-07-2012 2:08:pm
คนผ่านทาง : สัจธรรมของความจริง เวรระงับด้วยการไม่จอง เวร ทีหลังไม่ต้องเปิดสอบน ะคุณ สพป.เลย1
25-07-2012 2:45:pm
คนผ่านทาง : ขอระบายความในใจหน่อยน ะ สพป.เลย1 อันนี้ข้อเสนอนะเพื่อไ ม่เป็นการตัดโอกาสของผ ู้สอบถ้าคุณ สพป.เลย1 ไม่เรียกบรรจุเยอะแค่เ อาอันดับต้นๆ ต่อไปคุณ สพป.เลย1 ก็ขอใช้บัญชีใกล้เคียง ก็ได้ไม่ต้องจัดสอบเอา เงินสมัคร ตัดอนาคตผู้เข้าสอบแทน ที่เขาจะได้ไปสอบเขตอื ่นและได้บรรจุ ถึงจะได้ลำดับ10 ต้นๆ ก็ตามคงไม่มีหวังเพราะ คุณสพป.เลยเขต1 ส่วนมากไม่เรียกบรรจุย ้ายเข้าเป็นส่วนมาก ตอนแรกก็หลงดีใจคงได้แ น่ๆ แต่พอไปหาข้อมูลในเน็ต ดูประวัติเก่าๆ คุณสพป.เลย1 ไม่ค่อยเรียกบรรจุครูผ ู้ช่วยเลย ฉะนั้นผู้ที่ขึ้นบัญชี เอาไว้จงทำใจนะครับเขต นี้เขาไม่ค่อยเรียกบรร จุ ข่าวการบรรจุไม่มี ทำใจอ่านหนังสือสอบปีห น้า ถ้าเป็นเขต 1 ที่เปิดสอบห้ามสมัคร เพราะใครๆ เข้าก็จะย้ายเข้า อ้ตราว่างไม่มี วิเคราะห์ให้ดีก่อนไปส อบถ้าไม่เช่นนั้นท่านจ ะเสียเสีทธิ์อย่างนี้ วิเคราะห์เขตที่สอบ ไม่ใช่ว่าคนน้อยรีบไปส อบ ทำไมคนน้อย เหตุผล ไม่มีการเรียกบรรจุ คนเลยเขายังไปสอบที่อื ่นเลย กรรมของเราแท้ ๆ ปลงแล้วจะทำอะไรก็ทำเถ ิดครับจะอ่านหนังสือให ม่ปีหน้าเอาที่ 1 แล้วเจอกันนะครับ แต่คงไม่ใช่เขต1 ทุกเขตที่เปิดสอบ สพม.ก็ดีเรียกเยอะ บายครับเพื่อนร่วมบัญช ีครู 55
25-07-2012 2:41:pm
คนผ่านทาง : หลักการบริหารบ้านเมือ งที่ดี สุข ฤทธิ์ สิทธ์ ตอน ปรุง ดวก เมิน นำไปปฏิบัตินะครับ
25-07-2012 9:46:am
คนผ่านทาง : ทุกถ้อยคำไม่ได้ตำหนิแ ต่อยากให้ปรับปรุงการท ำงานให้มีระสิทธิภาพ ใช้หลักการบริหารบ้านเ มืองที่ดีดิครับถ้าจำไ ม่ได้ก็ไปเปิดดูแล้วลอ งทำนะครับ
25-07-2012 9:44:am
คนผ่านทาง : หิวข้าวไม่ได้กินทั้งๆ ที่อาหารวางอยู่ข้างหน ้าหิวก็หิวแต่กนไม่ได้ ความรู้สึกไม่ต่างกันก ับการรอขึ้นบัญชีครูให ้เรียกบรรจุ
25-07-2012 9:43:am
คนผ่านทาง : เจ้าหน้าทีมีส่วนเกี่ย วข้องทำอะไรอยู่ หรือกำลังจะทำ ก็มาแถลงนโยบายให้ฟังบ ้างะคับให้รู้ว่าท่านย ังทำงานอยู่ อย่างน้อยเราก็มีส่วนช ่วยทำให้คมน่าอยู่อาศั ยพึงพากัน
25-07-2012 9:41:am
คนผ่านทาง : ทำข้อมูลถิติการเรียกบ รรจุครูผู้ช่วยตามตัวอ ย่าง สพป.อุบลเขต5ก็ได้นะคร ับคงไม่ผิดกฎหมาย ตามลิ้งค์นี้เลย [URL]
25-07-2012 9:38:am
คนผ่านทาง : วันนี้แวะไปดูเขตที่มี การเรียกบรรจุที่สอบปี 55หลายเขตเรียก สพป.สระแก้ว2 30 อัตรา สพม.33 เรียก 59 สพม.21 เรียก48 สพม.22 เรียก 21 สพป.เชียงราย 9 ของเราเข้ามาดูไม่มีแม ้แต่สถิติการเรียกบรรจ ุ ขอร้องให้อับข้อมูลแล้ วก็ไม่มีอะไร [URL]
25-07-2012 9:35:am
บุหงาส่าหรี : อยากรบกวนให้ สพป. เลย เขต1 อัพเดทข้อมูลในส่วนของ การเรียกบรรจุแต่ละรอบ ให้ผู้ที่สมัครสอบในเข ตนี้ได้ทราบข่าวคราวหน ่อยค่ะ
24-07-2012 4:39:pm
รังสิมัน : สอบ สพป.เลย1 แต่ชอบเข้าดูเว็บ สพป.เลย3 เพราะมีอะไรอัพเดทตลอด เวลาอาศัยให้เขามาขอใช ้บัญชีครูผู้ช่วย55 เจ้าหน้าที่ว่างก็แวะไ ปดูตัวอย่างนะครับเว็บ เขาสวยดี เนื้อหาสาระทันสมัย เอาเป็นตัวอย่างก็ได้
21-07-2012 1:44:pm
รังสิมัน : เอิ้นรอบสองเร็วแน่เด้ ออยากไปอยู่เมืองเลยแล ้วให้ไปอยู่นำแน่
19-07-2012 11:12:am
รังสิมัน : เรียนท่านผอ.สุเทพ บุญเติม ได้โปรดสั่งให้พนักงาน อัพข้อมูลข่าวสารที่ให ม ๆด้วยหน้าเว็บ อันใหน่เก่าก็เอาออก
19-07-2012 11:11:am
รังสิมัน : ยามได๋สิมีข่าวเรียกบร รจุรอบสอง้อ ท่าจนท้องแห้งแล้ว
19-07-2012 11:07:am
pooney : จะมีการเรียกบรรจุรอบ 2 บัญชี 55 เมื่อไหร่คะ
16-07-2012 10:13:am
khokmat1 : เรียนเชิญร่วมเป็นเกีย รติต้อนรับ สมศ รอบสาม ในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านคกมาด กลุ่มคุณภาพเชียงคาน.. ด้วยความยินดียิ่ง..
11-07-2012 12:23:pm
รังสิมัน : ฝากถามเจ้าหน้าที่ช่วย ตอบทีเอกคอมพิวเตอร์จะ มีการเรียกบรรจุเยอะไห มลำดับไม่เกิน 20 มีสิทธิได้บรรจุหรือเป ล่าครับขอบคุณช่วยตอบท ี
10-07-2012 4:15:pm
1  2  3  4  5  6  7  8  9

ก่อนหน้า      หน้า 3 / 20      ถัดไป
ผู้บริหาร สพป.ลย 1
Click เพื่อดูประวัติ
ดร.สุเทพ บุญเติม
9 พฤศจิกายน 2553
ประวัติการทำงาน

 • ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.ลย.1
 • เข้าระบบ
  54.167.135.247

  สมัครสมาชิกที่นี่
  ลืมรหัสผ่าน
  English Thai

   
  ข้อมูลผู้ใช้
  สถิติสมาชิก:
  สมาชิกใหม่วันนี้: 19
  สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 29
  สมาชิกใหม่ในเดือนนี้1143
  สมาชิกใหม่ในปีนี้3276
  สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 109,866
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • Roosevelt2

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มกราคม 2551
  แบบสำรวจ
  รู้สึกยังไงกับหน้าตาเว็บใหม่ ?

  สวยมาก
  ดูใช้ได้
  ธรรมดา เฉยๆ
  ไม่ค่อยสวย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 307
  คำแนะนำ: 19
  ฝากข้อความ

  เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
  หน่วยงานราชการ


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.58 วินาที