Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (10)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (134)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (237)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (12)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

283 : ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ
clich show lightboxสพป.เลย เขต 1 เปิดตัวโครงการ "ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดโครงการ "ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" "Enjoy Speaking English on Friday in English Speaking Year 2012" ส่งเสริมการเรีย ..
   
 
281 : แถลงข่าวงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
clich show lightboxจังหวัดเลยจัดแถลงข่าวงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยประจำปี2555 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานแถลงข่าวงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2555 โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าร ..
   
 
279 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบงและโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
clich show lightbox  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน หวังกระตุ้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบง และโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อกำกับติดตาม การจัดการเรียนของโรงเรี ..
   
 
277 : วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนว ..
   
 
275 : งานวันครู ครั้งที่ 56
clich show lightboxจังหวัดเลยจัดงานวันครู   เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานวันครู โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จัดขึ้น ตามที่คณะกรรมการอำนวยการคุร ..
   
 
282 : มอบนโยบายการทำงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
clich show lightboxผอ.สพป.เลย เขต 1มอบนโยบายการทำงานกลุ่มอำนวยการ กำชับทำงานเป็นทีมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มอบนโยบายการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ย้ำ ต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม เรียนรู้งานและทำงานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในก ..
   
 
280 : ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน รับทราบนโยบายด้านการจัดการศึกษา
clich show lightboxเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบปะมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลย      คณะผู้บริหาร ครู สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลยกว่า 500 คน ร่วมรับทราบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญเพลส ( ..
   
 
278 : ค่ายวิชาการเตรียมพร้อมสอบ O-NET
clich show lightbox  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ เปิดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบ O-NET กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการทำข้อสอบ ..
   
 
276 : วันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวัน ..
   
 
274 : "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554
clich show lightbox  กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จังหวัดเลย   โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดแข่งขันกีฬาภายใน "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เมื่อวันที่ ..
   
 

501 เรื่อง / 51 หน้า ( 10 เรื่อง/หน้า )


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที