Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2014
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
267 : ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
clich show lightbox ที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (21 ธันวาคม 2554)  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ..
   
 
265 : แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
clich show lightboxสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้แทนจากอำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม และอำเภอท่าลี่   โดย ดร.สุเทพ บุ ..
   
 
263 : ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ
clich show lightboxคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ชื่นชมความสามารถของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเ ..
   
 
261 : พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาประชาคมอาเซียน
clich show lightboxสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พว.) และกลุ่มคุณภาพการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน หว่างวันที่ 8-20 ธันวาคม 2554 โดยมีครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ..
   
 
259 : ปลูกต้นไม้สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
clich show lightboxสพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสม ..
   
 
266 : เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
clich show lightboxสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ในวันที่ 5 มกราคม 2555   ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก ..
   
 
264 : กีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพฯการท่าอากาศยาน
clich show lightboxกีฬานักเรียนสานสายใยความรักสามัคคีและมิตรภาพครู นักเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน สพป.เลย เขต 1 กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยานเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 มี่ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน ..
   
 
262 : กีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย สพป.เลย เขต 1 ประจำปี 2554
clich show lightboxโรงเรียนในเขตตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรัก ตำบลเมืองและตำบลชัยพฤกษ์ สังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย จำนวน 16 โรงเรียน ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2554 ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย นายวิเศษ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ..
   
 
260 : ร่วมปันน้ำใจมอบไออุ่น ให้น้องคุณได้คลายหนาว
clich show lightboxสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เร่งจัดหาเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบภัยหนาวกว่าหนึ่งหมื่นคน ตามโครงการ ช่วยน้องเมืองเลย ต้านลมหนาว ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ ..
   
 
258 : ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
clich show lightboxข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญ ..
   
 

485 เรื่อง / 49 หน้า ( 10 เรื่อง/หน้า )

Web Links
 • เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าดู 121 ครั้ง
 • ห้องเรียนออนไลน์ ม.รามคำแหง เข้าดู 123 ครั้ง
 • Cambridge Dictionary Online เข้าดู 137 ครั้ง
 • หนังสือพิมพ์รังสิต เข้าดู 103 ครั้ง
 • สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าดู 83 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าดู 142 ครั้ง
 • สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เข้าดู 126 ครั้ง
 • วิทยาลัยวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เข้าดู 126 ครั้ง
 • บ้านความรู้ เข้าดู 432 ครั้ง
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าดู 89 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.43 วินาที
  Downloads
   
 • Xls2sql-full ดาวน์โหลด 781 ครั้ง
 •  
 • SkinnerToo ดาวน์โหลด 1285 ครั้ง
 •  
 • แบบเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน Obec-smis ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
 •  
 • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน(On-web) ดาวน์โหลด 750 ครั้ง
 •  
 • Restoration (Rest2514) ดาวน์โหลด 1175 ครั้ง
 •  
 • ฟอนท์มาตรฐานของทางราชการ 13 ตัว ดาวน์โหลด 826 ครั้ง
 •  
 • ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อในระบบ e-GP เพื่อขอเบิกเงิน ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
 •  
 • PhotoMosaic ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมอ่านเลขฐาน 2 ดาวน์โหลด 491 ครั้ง
 •  
 • โมดูลเสนอข่าวกิจกรรม ActiveShow iOne ดาวน์โหลด 1005 ครั้ง