Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายการให้บริการ (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
e-Training
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2014
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ
โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม
ข่าวกลุ่มงานต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงานวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
277 : วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนว ..
   
 
275 : งานวันครู ครั้งที่ 56
clich show lightboxจังหวัดเลยจัดงานวันครู   เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานวันครู โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จัดขึ้น ตามที่คณะกรรมการอำนวยการคุร ..
   
 
273 : กำหนดการจัดงานวันครู
clich show lightboxกำหนดการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม *************** เวลา ๐๘.๐๐ น.  - คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้าราชการครูและผู้มีเกียรติพร้อมกัน                               ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม     ..
   
 
271 : เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2555
clich show lightboxขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2555                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มหาวิทยาราชภัฏเลย สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา เอกชน เทศบาล และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย ร่ ..
   
 
269 : ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
clich show lightboxคณะกรรมการระดับหน่วยรับตรวจ(ระดับองค์กร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ร่วมประชุมรับทราบผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน เพื่อให้การจัดทำรายงานในรอบ 12 เดือน (งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ..
   
 
278 : ค่ายวิชาการเตรียมพร้อมสอบ O-NET
clich show lightbox  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ เปิดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบ O-NET กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการทำข้อสอบ ..
   
 
276 : วันพ่อขุมรามคำแหงมหาราช
clich show lightbox  สพป.เลย เขต 1 ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวัน ..
   
 
274 : "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554
clich show lightbox  กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จังหวัดเลย   โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดแข่งขันกีฬาภายใน "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เมื่อวันที่ ..
   
 
272 : มอบทุนเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2554
clich show lightboxมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2554                  มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดเลย เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท                 พิธีมอบจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกรา ..
   
 
270 : ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งจังหวัดเลย
clich show lightboxดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลย ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งจังหวัดเลย ตามโครงการ "บ้านเมืองสวยใส ปีใหม่เมืองเลย" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 พิธีเปิดงานมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหว ..
   
 

496 เรื่อง / 50 หน้า ( 10 เรื่อง/หน้า )

Web Links
 • ข้อสอบออนไลน์ เข้าดู 160 ครั้ง
 • www.perwebdesign.com เข้าดู 140 ครั้ง
 • สยามรัฐ เข้าดู 92 ครั้ง
 • สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เข้าดู 154 ครั้ง
 • การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ เข้าดู 177 ครั้ง
 • องค์การคลังสินค้า เข้าดู 120 ครั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าดู 109 ครั้ง
 • กระทรวงพลังงาน เข้าดู 113 ครั้ง
 • เคมี อ.อุ๊ เข้าดู 131 ครั้ง
 • บทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับโลกและระบบสุริยะ เข้าดู 158 ครั้ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
  Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
  รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
  เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 2.08 วินาที
  Downloads
   
 • บัญชีจัดสรรโครงการสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2555 ดาวน์โหลด 904 ครั้ง
 •  
 • โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management ดาวน์โหลด 8616 ครั้ง
 •  
 • ActiveShow3Tr-Block for-loeione.net ดาวน์โหลด 780 ครั้ง
 •  
 • ActiveShow Java ดาวน์โหลด 1295 ครั้ง
 •  
 • SWiSH ดาวน์โหลด 1680 ครั้ง
 •  
 • Photocopier 2.26 ดาวน์โหลด 600 ครั้ง
 •  
 • Xls2sql-full ดาวน์โหลด 843 ครั้ง
 •  
 • swishv2.0keygencore ดาวน์โหลด 1723 ครั้ง
 •  
 • ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด 585 ครั้ง
 •  
 • เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 ดาวน์โหลด 987 ครั้ง