คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (อ.ก.ค.ศ.)