คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (ก.ต.ป.น.)                                                                 ดร.รอง  ปัญสังกา                                                                  ประธานกรรมการ

 

                             
                                        นายสุจิน มีชัย                                      นางมยุรี ถิ่นวัลย์
                                   กรรมการผู้แทนผู้บริหาร                          กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
                                สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ                   
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน